Tổng đài IP Yeastar MyPBX Standard

Liên hệ

  •     16 cuộc gọi đồng thời
  •     100 người dùng
  •     Giao diện quản lý Web service
  •     4000 Bản Voicemail
  •     AA, VM gửi email
  •     Unified Messaging
  •     Không giới hạn SIP Trunks
Báo giá Tư vấn mua hàng